Nói đến bảo tàng chắc hẳn hầu hết người dân Trung Quốc đều biết đến những viện bảo tàng ở địa phương và một số viện bảo tàng nổi tiếng nhất Trung Quốc như Bảo tàng Quốc gia, Cố Cung, Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây … Tuy nhiên, trong số hàng trăm viện bảo […]