Cũng giống như hầu hết các loại quần áo phổ biến của người hiện đại đã xuất hiện từ nhiều năm trước, lịch sử luôn quay quanh như một vòng tuần hoàn. Một công cụ chiến đấu như súng máy thường được sử dụng trong chiến trường hiện đại, ra đời sau cuộc cách mạng […]